Osobní údaje GDPR - MUDr. Lada Brodská - oční ordinace

Oční ordinace - MUDr. Lada Brodská
LÉKAŘSKÝ DŮM UHŘÍNĚVES, Nové náměstí 1431/20, Praha 22 – Uhříněves.
tel.: +420 267 314 701
Okulus LB, s.r.o. IČO: 29049644

Okulus LB, s.r.o.
Title
Přejít na obsah
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
podle čl. 13 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679
ze dne 27. dubna 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
 
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány ve zdravotnické dokumentaci v plném souladu s platnými právními předpisy zejména v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) a jeho prováděcími předpisy. Jejich zabezpečení a ochrana je zajištěna v souladu s těmito předpisy i v souladu s Obecným nařízením pro ochranu osobních údajů 2016/679.
 
 
Kromě možnosti přístupu k Vašim osobním údajům námi vedených, máte právo požadovat jejich opravu či omezení zpracování, pokud zjistíte, že jsou tyto údaje nesprávné.
 
Máte právo na výmaz Vašich osobních údajů za předpokladu, že tyto údaje zpracováváme k jiným účelům než je poskytování zdravotních služeb.
 
Máte také právo na přenositelnost údajů, proto můžete žádat, abychom Vám Vaše osobní údaje poskytli za účelem jejich předání jinému správci osobních údajů. Toto právo se vztahuje pouze na údaje, jež jsou zpracovávány automatizovaně na základě Vašeho souhlasu nebo smlouvy. Údaje vedené za účelem poskytování zdravotních služeb smíme poskytnout jen Vám a za zákonných podmínek také jinému poskytovateli zdravotních služeb nebo orgánu veřejné moci.
 
Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Námitku můžete vznést na naší adrese, uvedené na konci těchto informací. Pokud bude vznesena námitka, budeme oprávněni v takovém zpracování pokračovat jen tehdy, pokud prokážeme oprávněné důvody pro zpracování, kde převažují nad Vašimi zájmy nebo právy, a dále tehdy, pokud půjde o zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 
V případě, že se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení Obecného nařízení na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu v místě svého obvyklého bydliště, v místě výkonu zaměstnání nebo místě, kde došlo k údajnému porušení. V České republice je dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.
 
 
Poskytování Vašich osobních údajů je zákonným požadavkem a máte jako pacient povinnost je poskytnout, stejně jako zdravotnický pracovník má právo je po Vás požadovat. Neposkytnutí Vašich osobních údajů může znamenat, že Vám nebudeme moci poskytnout zdravotní služby. Tím může dojít k poškození Vašeho zdraví či přímému ohrožení života.
 
Povinnost poskytnout osobní údaje pacienta se týká i jeho zákonného zástupce nebo opatrovníka.

 
Návrat na obsah